Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme  

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 10. rujna 2021. godine,  objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog  u području komunalnog gospodarstva (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme zbog zamjene dulje odsutnog službenika – do povratka službenice s rodiljnog dopusta u službu, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca – puni tekst oglasa u prilogu.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran je 20. rujna 2021. godine, uključujući i 20. rujna 2021.

Dopunu prijave moguće je izvršiti samo zaključno do ovdje navedenog roka – 20. rujna 2021. godine.

Opis posla radnog mjesta višeg stručnog suradnika u području komunalnog gospodarstva:

Provodi upravni postupak radi izdavanja rješenja o spomeničkoj renti i komunalnoj naknadi i u tom smislu skrbi o prikupljanju podataka nužnih za širenje obuhvata i određivanje visine komunalne naknade, promjeni postojećih osnovnih podataka obveznika i naknade za uređenje voda uslijed promjene vlasništva  ili korisnika nekretnine, donošenju privremenog rješenja o oslobađanju plaćanja komunalne naknade prema socijalnom statusu; provodi postupak rješavanja po žalbi i brine o naplati novčanih sredstava s osnova spomeničke rente i komunalne naknade i u tom smislu priprema i prati postupke prisilne naplate; priprema dokumentaciju za prijave na natječaje nacionalnog i regionalno obilježja; prati propise iz djelokruga svog rada i sudjeluje u izradi općih akata iz tog područja; priprema podatke, dokumente i informacije za potrebe ažuriranja KIS-a i GIS-a; prikuplja potrebnu dokumentaciju od nadležnih tijela (uvjerenja, kopije katastarskog plana, ZK izvatke i slično); radi na poslovima tehničkih izračuna i izrada tehničkih skica;  radi na poslovima jednostavne nabave za projektnu dokumentaciju i različite elaborate; sudjeluje u postupcima vezano za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata; izlazi na teren radi prikupljanja potrebnih podataka, provodi terenske izvide kod utvrđenja stanja građevina i u postupcima parcelacije zemljišta te kontrolira geodetske elaborate; rad sa strankama te ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 2,60, a osnovica za obračun plaće iznosi 2.860,00 kn bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano i informatičko testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom i informatičkom testiranju.

Izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08,36/089,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19, 144/20) – članci 1.-10., 18.-20., 27.-56.c, 67/77b.,
  • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09) – članci 1-14, 26-29, 47-53, 79-82, 96-121,
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 32/20) – cijeli tekst
  • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) – članci 13-21, 70-83.,
  • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11. 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18,32/20 i 62/20) – od 114-114c,
  • Opći porezni zakon („Narodne novine“ 115/16,106/18,32/20 i 42/20) – članci 51-61, 95-98, 108-109, 127-170, 178-190.

Kandidat može tijekom cijelog postupka pisanim putem povući prijavu, a smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

Lista kandidata, s označenim inicijalima kandidata i njihovom godinom rođenja (ukoliko se kandidat, na koga se ti podaci odnose, ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati) koji mogu pristupiti na provjeru znanja i sposobnosti, objavit će se na web stranici Općine Lovran (www.opcinalovran.hr) kada će se objaviti i vrijeme te mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Nakon održane provjere znanja i sposobnosti kandidati će usmeno biti upoznati s danom održavanja intervjua.

Izabrani kandidata bit će upućen na liječnički pregled na trošak Općine.

Eventualne upite možete poslati na e-mail: .

OPĆINA LOVRAN

PRILOG:

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva 2

    Skip to content