Gospodarenje otpadom

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (objavljena u “Službene novine Općine Lovran” br. 3/22) koja je stupila na snagu 12. veljače 2022. godine, i Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (“Službene novine Općine Lovran” br. 11/23) koja je stupila na snagu 8. kolovoza 2023. godine .

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom („Službene novine Općine Lovran“ br. 2/18, 7/18, 6/19 i 11/19)”

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 2/18)

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Lovran za razdoblje 2017.-2022. godine. („Službene novine Općine Lovran“ br. 3/18)

Komunalac d.o.o. Jurdani http://www.komunalac-opatija.hr/odvoz.html (komunalni otpad, reciklažno dvorište, cjenik i dr.)

Anketa o zainteresiranosti korisnika sa područja Općine Lovran za kompostiranje

Skip to content