Načelnik

Bojan Simonič, mag.oec.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu u skladu sa zakonom i Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • utvrđuje Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,
 • predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.
Skip to content