NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika klasa: 944-05/23-01/34, urbroj: 2170-25-02-23-1 te članka 9. i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18, 12/18, 1/19, 11/19 i 10/22), dalje u tekstu: Odluka, Općina Lovran raspisuje sljedeći

NATJEČAJ
ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

  • k.č. 512/17, šuma od 255 m², upisana u z.k.ul. 1447, k.o. Tuliševica, po početnoj cijeni od 68,24 eur/m2, sveukupno 17.401,20 eur. Predmetna nekretnina nalazi se u izgrađenom dijelu građevinskog područja.
    Nekretnina se kupuje u stanju ˝viđeno – kupljeno˝.
  • 1/6 k.č. 146/3, put od 22 m², upisana u z.k.ul. 947, k.o. Lovran, po početnoj cijeni od 303,45 eur/m2, sveukupno 1.112,66 eur. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području naselja Lovran.
    Nekretnina se kupuje u stanju ˝viđeno – kupljeno˝.
  • k.č. 188, k.o. Oprić, upisana u zk.ul. 593, k.o. Oprić, kuća i dvorište, u naravi dvorište stvarne površine 528 m2 i pripadajući objekt površine 58 m2, sveukupne površine 586 m2, po početnoj cijeni od 118.000,00 eur. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području naselja Lovran.

Predmetna nekretnina nije slobodna od stvari i osoba te se nalazi u posjedu trećih osoba. Kupuje se u stanju ˝viđeno – kupljeno˝.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pisanih ponuda predanih u roku od 15 dana, računajući od dana objave Obavijesti o provođenju natječajnog postupka u dnevnom glasilu Novi list Rijeka, dana 25. listopada 2023. godine, i to u zatvorenoj koverti, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 LOVRAN, Šetalište m. Tita 41, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – 25. listopad 2023.)“.
JAVNO OTVARANJE PONUDA ODRŽAT ĆE SE 15. studenog 2023. godine u 13:00 sati u Općini Lovran, Lovran, Šetalište m. Tita 41.
Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:
– osobne podatke natjecatelja,
– dokaz o sposobnosti kupca za stjecanje nekretnina na području RH (državljanstvo RH ili druge zemlje za koju ne postoji zapreka za stjecanje nekretnine kao i odgovarajući pripadajući akt kojim se to dokazuje za fizičku osobu, a za pravnu izvod iz sudskog registra),
– iznos ponuđene cijene (iznos ponuđene cijene ne može biti niži od istaknute),
– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

UVJETI NATJEČAJA:
– ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u visini 10% od početne cijene nekretnine u korist Proračuna Općine Lovran, broj HR8223600001824200003, s naznakom „jamčevina“, pozivom na broj: HR68-7757-OIB za fizičke i pravne osobe,
– odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz natječaja i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene,
– ponuđaču, čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim sudionicima se vraća u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača; u slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku, ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 45 dana, najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povrat jamčevine,
– u slučaju prodaje ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodajna cijena se plaća u korist žiro računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana ovjere potpisa kupca na kupoprodajnom ugovoru s tim da je kupac, u slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, u obvezi plaćanja zakonskih zateznih kamata,
– troškove pripremnih radnji, materijala i objave natječaja, uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, te poreza na promet nekretnina snosi kupac,
– tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini Općina Lovran izdat će nakon što kupac u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu i ostale troškove prodavatelja,
– način stupanja u posjed kupljene nekretnine, kao i obvezu plaćanja zateznih kamata u slučaju kašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene i drugih novčanih obveza regulirat će se kupoprodajnim ugovorom,
– nadležno tijelo zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača,

– podaci o nekretnini mogu se dobiti na tel. 051/291-045,
– Općina zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN

    Skip to content