NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Klasa: 944-05/24-01/2, Ur.broj: 2170-25-02-24-1 od 16. veljače 2024. te članka 9. i 10., stavak 3., Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18, 12/18, 1/19, 11/19 i 10/22), dalje u tekstu: Odluka, Općina Lovran raspisuje sljedeći

NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA OPĆINE LOVRAN

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

  • k.č. 188, k.o. Oprić, upisanu u zk.ul. 593, k.o. Oprić, kuća i dvorište, u naravi dvorište stvarne površine 528 m2 i pripadajući objekt površine 58 m2, sveukupne površine 586 m2, po početnoj cijeni od 118.000,00 eur. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području naselja Lo-vran.
    Predmetna nekretnina nije slobodna od stvari i osoba te se nalazi u posjedu trećih osoba. Kupuje se u stanju ˝viđeno – kupljeno˝.
    Sukladno čl. 17. Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18, 12/18, 1/19, 11/19 i 10/22), zakupnik poslovnog prostora ima pravo prvokupa po cijeni iz najpovoljnije ponude.
  • 73/673 dijela k.č. 249/2, k.o. Oprić, upisane u zk.ul. 2632, k.o. Oprić, pašnjak od 673 m2, suk-ladno skici izmjere izrađenoj po Geotrend d.o.o. iz travnja 2023. koja je sastavni dio ovog Na-tječaja, po početnoj cijeni od 12.776,46 eur.
    Nekretnina se nalazi u građevinskom području naselja Lovran.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuđača na temelju pisanih ponuda predanih u roku od 15 dana, računajući od dana objave Obavijesti o provođenju natječajnog postupka u dnevnom glasilu Novi list Rijeka, dana 17. ožujka 2024. godine, i to u zatvorenoj koverti, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 LOVRAN, Šetalište m. Tita 41, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – prodaja nekretnina“.

JAVNO OTVARANJE PONUDA ODRŽAT ĆE SE 08. travnja 2024. godine u 13:00 sati u Općini Lovran, Lovran, Šetalište m. Tita 41.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

– osobne podatke natjecatelja,

– dokaz o sposobnosti kupca za stjecanje nekretnina na području RH (državljanstvo RH ili druge zemlje za koju ne postoji zapreka za stjecanje nekretnine kao i odgovarajući pripadajući akt kojim se to dokazuje za fizičku osobu, a za pravnu izvod iz sudskog registra),

– iznos ponuđene cijene (iznos ponuđene cijene ne može biti niži od istaknute),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

UVJETI NATJEČAJA:

– ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u visini 10% od početne cijene nekretnine u korist Proračuna Općine Lovran, broj HR8223600001824200003, s naznakom „jamčevina“, pozivom na broj: HR68-7757-OIB za fizičke i pravne osobe,

– odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz natječaja i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene,

– ponuđaču, čija je ponuda prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalim sudionicima se vraća u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača; u slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku, ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 45 dana, najpovoljniji ponuđač gubi pravo na povrat jamčevine,

– ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodajna cijena se plaća u korist žiro računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana ovjere potpisa kupca na kupoprodajnom ugovoru s tim da je kupac, u slučaju zakašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene, u obvezi plaćanja zakonskih zateznih kamata,

– troškove pripremnih radnji, materijala i objave natječaja, uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige te poreza na promet nekretnina snosi kupac,

– tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini Općina Lovran izdat će nakon što kupac u cijelosti uplati kupoprodajnu cijenu i ostale troškove prodavatelja,

– način stupanja u posjed kupljene nekretnine, kao i obvezu plaćanja zateznih kamata u slučaju kašnjenja s plaćanjem kupoprodajne cijene i drugih novčanih obveza regulirat će se kupoprodajnim ugovorom,

– nadležno tijelo zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača,

– podaci o nekretnini mogu se dobiti na tel. 051/291-045,

– Općina Lovran zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN

    Skip to content