NATJEČAJ ZA PRODAJU UMJETNINA AUTORA CHARLESA BILLICHA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA PREDMET NATJEČAJA

Na temelju Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Lovran (SN PGŽ 22/10, 20/11, 28/12 i 45/12 te SN OL 4/14, 7/14, 11/14, 1/15-pročišćeni tekst, 7/18, 12/18, 1/19, 11/19, 10/22), Odluke Općinskog vijeća Općine Lovran, Klasa:406-07/23-01/1, Ur.broj:2170-25-02-23-2 usvojene na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Lovran dana 23. veljače 2023. godine, zaključka Općinskog načelnika od 08. rujna 2023., Klasa: 406-07/22-01/6, Urbroj: 2170-25-02-23-21 i zaključka Općinskog načelnika od 07. studenog 2023., Klasa: 406-07/22-01/6, Urbroj: 2170-25-02-23-23, Općina Lovran raspisuje sljedeći

NATJEČAJ ZA PRODAJU
UMJETNINA AUTORA CHARLESA BILLICHA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je prodaja umjetnina autora Charlesa Billicha, ukupno 32 komada, sve sukladno Katalogu procjene umjetnina (dalje u tekstu:Katalog) koji je privitak ovog natječaja.

IZLOŽBA UMJETNINA
U periodu od 15. studenog do 30. studenog 2023. godine umjetnine će se moći pogledati:
1. umjetnine će biti izložene u Galeriji Laurus, Lovran, Trg slobode 14 te će se moći pogledati u uredovno vrijeme Galerije (pon – sub od 15:00 do 20:00 sati)
2. umjetnine iz serijala velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora će se moći pogledati u hodniku zgrade Općine Lovran, Lovran, Šetalište maršala Tita 41, u uredovno vrijeme općinske uprave (ponedjeljak, srijeda, četvrtak 08:00-15:30, utorak 08:00-17:00, petak 08:00-14:00).

UVJETI I NAČIN PRODAJE
Umjetnine se prodaju u kompletu ili pojedinačno. Ukupna procijenjena vrijednost umjetnina iznosi 45.577,01 EUR, a izračunata je temeljem zbroja pojedinačnih procijenjenih vrijednosti iz Kataloga u kojem je za svaku umjetninu iskazana pojedinačna cijena.
Od ukupno 32 umjetnine, 12 umjetnina čini serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora, te je iste moguće kupiti isključivo u kompletu, po početnoj cijeni od 18.581,15 EUR.
Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj mora biti iskazana ponuđena cijena. Ponuđena cijena ne može biti manja od kataloške vrijednosti umjetnina.
Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imat će one koje budu sadržavale ponudu za kupnju svih umjetnina u kompletu ili ponude za serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora (12 umjetnina), a u nedostatku takvih ponuda prelazi se na pojedinačne ponude, a sve po kriteriju najpovoljnije ponude.
Postupak provodi Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz oglasa i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene.
Ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodajna cijena se plaća u korist računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.
U slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 15 dana, kupoprodajni ugovor se može zaključiti sa prvim sljedećim ponuđačem.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Sve porezne obveze i troškove prodaje snosi kupac.
Po sklapanju kupoprodajnog ugovora, te vidljive uplate kupoprodajne cijene, kupac će moći preuzeti kupljene umjetnine u prostorijama Općine Lovran, a sukladno dogovoru, o čemu će se sastaviti pisana potvrda o preuzimanju.

PONUDA TREBA SADRŽAVATI:
– podatke o ponuditelju:ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, osobni kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa),
– iznos ponuđene cijene
• iznos ponuđene cijene za komplet od 32 umjetnine ne može biti niži od istaknute ukupne cijene – 45.577,01 EUR,
• iznos ponuđene cijene za 12 umjetnina koje čine serijal velikih hrvatskih znanstvenika i inovatora ne može biti niži od istaknute ukupne cijene serijala – 18.581,15 EUR,
• iznos ponuđene cijene za kupnju pojedinačnih umjetnina ne može biti niži od procijenjene vrijednosti umjetnine iz Kataloga.
Ponuđač je dužan uplatiti jamčevinu u visini 10% od kataloške vrijednosti umjetnina, odnosno kompleta umjetnina za koje se daje ponuda, u korist Proračuna Općine Lovran, broj HR8223600001824200003, s naznakom „jamčevina“, pozivom na broj: HR68-7757-OIB za fizičke i pravne osobe.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave Obavijesti o provođenju postupka prodaje umjetnina u dnevnom glasilu Novi list Rijeka, dana 15. studenog 2023. godine, i to u zatvorenoj omotnici, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 LOVRAN, Šet. m. Tita, br. 41, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – (prodaja umjetnina Billich)“.
Posljednji dan za dostavu ponude je 30. studenoga 2023. godine.

Otvaranje ponuda održat će se 6.prosinca 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Općine Lovran, Lovran, Šet. m. Tita, br. 41. Otvaranje ponuda biti će otvoreno za javnost, ali uz obaveznu prethodnu najavu dolaska na e-mail: , zbog ograničenog prostora.

Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude koje sadrže iznos manji od procijenjene vrijednosti, neće se uzeti u razmatranje.

Općina Lovran zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

Općinski načelnik Općine Lovran
Bojan Simonič, mag.oec., v.r.

Klasa:406-07/22-01/6
Ur.broj: 2170-25-02-23-24
U Lovranu, 09. studenog 2023.

Katalog umjetnina s procijenjenim vrijednostima

    Skip to content