Odluka o proglašenju sajamskog dana na području Općine Lovran

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 46. Statuta Općine Lovran («Službene novine Primorsko – goranske županije» br.30/09 i 54/12 te „Službene novine Općine Lovran“ br. 2/13, 3/13-ispravak i 8/14 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/20 i 3/21)  a u svezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23) općinski načelnik Općine Lovran donosi

ODLUKU

o proglašenju sajamskog dana na području Općine Lovran

I.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašavaju  se dani 1. studenoga, 18. studenoga, 24. prosinca i 31. prosinca  2023. godine  sajamskim danima na području Općine Lovran.

II.

Prigodna prodaja, kao sastavni dio sajamskih događanja i javnih manifestacija, može započeti u 8:00 sati i završiti do 24:00 sata.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave i bit će objavljena na mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Općine Lovran.

 

KLASA: 334-01/23-01/01

URBROJ: 2170-25-02-23-2

Lovran, 20. listopada 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

    Skip to content