POZIVNI NATJEČAJ radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Lovran (“Službene novine” PGŽ br. 8/98., 5/03 i 46/09 i “Službene novine Općine Lovran” br. 13/15), Općinski načelnik Općine Lovran objavljuje

POZIVNI NATJEČAJ
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran

Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:
1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Lovran
2. Nagrada Općine Lovran za životno djelo
3. Nagrada Općine Lovran
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Lovran, radna tijela Općinskog vijeća Općine Lovran i ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.

UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
I
I.1. Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Lovran fizičku osobu koja se istakla naročitim zaslugama za Općinu Lovran.
Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Lovran u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica.
I.2.
Nagrada Općine Lovran za životno djelo može se dodijeliti samo fizičkoj osobi.
Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Lovran iz slijedećih područja: kultura; gospodarstvo; znanost, odgoj i prosvjeta; zdravstvo i socijalna skrb; tehnička kultura, šport i tjelesna kultura; zaštita i unapređivanje čovjekova okoliša.
I.3.
Nagrada Općine Lovran je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Općine Lovran fizičkim i pravnim osobama za dostignuća i osobite rezultate iz područja navedenih pod I.2.
II.
Javna priznanja Općine Lovran ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i Općine Lovran za vrijeme trajanja njihovog mandata.
U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.
Počasnim građaninom ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine.
III.
Prijedlog za dodjelu javnog priznanja koji se podnosi u pismenom obliku sadrži:
– podatke o podnositelju prijedloga – za fizičku osobu osobnu iskaznicu i domovnicu, te kratak opis okolnosti kroz koje je upoznata s radom osobe (fizičke ili pravne) koju se predlaže za davanje javnog priznanja, odnoso područja u kojem se posebno predložena osoba istakla, a za pravnu osobu dokument kojim dokazuje svoju registraciju i postojanje, te također kratki opis poznavanja okolnosti iz područja za koje predlaže davanje priznanja,
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa osobe (fizičke ili pravne) koju se predlaže za dodjelu javnog priznanja, a naročito životopis osobe (fizičke ili pravne) koju se predlaže za dodjelu javnog priznanja, s posebnim naglaskom na područje za koje se predlaže priznanje, uz navođenje rezultata koji su postignuti takvom aktivnošću, bilo za pojedinca, užu ili širu zajednicu na području Općine Lovran i šire, isticanjem napravljenih radova, dobivenih priznanja, nagrada ili drugih vidova podržavanja takve aktivnosti, prepoznatih u užoj i široj sredini kao pozitivan i inspirativan primjer koji zaslužuje javno priznanje,
– oblik javnog priznanja za koji se osoba predlaže, a koje mora, po svom značaju proizlaziti iz obrazloženja prijedloga i dostavljene dokumentacije.
Uz obrazloženje prijedloga dostavlja se dokumentacija kojom se potvrđuju izneseni navodi u obrazloženju prijedloga, a na koju se predlagač poziva. To mogu biti preslike priznanja, nagrada, novinskih članaka, slike osvojenih medalja, pehara, preslike zahvalnica, naslovnica napisanih djela, slike napravljenih djela i sl., odnosno gdje se isti mogu neposredno vidjeti ako je to potrebno.
Prijedloge za dodjelu javnih priznanja prethodno razmatra Ocjenjivački sud imenovan od strane Općinskog vijeća. Ocjenjivački sud čine: predsjednik iz redova vijećnika i šest članova-stručnjaka iz područja navedenih u točki I ovog natječaja.

Ocjenjivački sud utvrđuje prijedlog za dodjelu javnih priznanja i upućuje ga Općinskom vijeću na odlučivanje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:
Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 29. veljače 2024. godine neposredno u pisarnicu Općine Lovran ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici sa naznakom: “Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran, ne otvarati.”

Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 29. veljače 2024. godine uzet će se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno s nadnevkom 29. veljače 2024. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LOVRAN

    Skip to content