Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Prema članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21) propisane su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa:

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovo nadležnosti.

(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovog članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

 (3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

Dokumentacija Općine Lovran:

 1. SANJIN SIROTNJAK, predsjednik Općinskog vijeća
 2. VEDRAN PECULIĆ
 3. ANDREA GRŽEVIĆ
 4. ORIANA KLANJAC
 5. SREĆKO ŠOBOT
 6. BRANISLAV PETKOVIĆ
 7. ILAN VISKIĆ
 8. MARTINA JEDRIŠKO
 9. NEVEN MOHOROVIČIĆ
 10. DOMIJAN KRŠANAC
 11. VANJA TANCABEL
 12. LUKA JANJETIĆ
 13. ELIZABETA UHAČ
Skip to content