Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Prema članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21) propisane su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa:

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovo nadležnosti.

(2) Ispunjenje obveze iz stavka 1. ovog članka prati tijelo državne uprave nadležno za koordinaciju mjera za sprječavanje korupcije.

 (3) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

(4) Popis udjela iz stavka 3. ovoga članka objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.

Dokumentacija Općine Lovran:

 1. SANJIN SIROTNJAK, predsjednik Općinskog vijeća
 2. VEDRAN PECULIĆ
 3. ANDREA GRŽEVIĆ
 4. ORIANA KLANJAC
 5. SREĆKO ŠOBOT
 6. BRANISLAV PETKOVIĆ
 7. ILAN VISKIĆ
  Izjava o poslovnom subjektu, 5-2023
 8. MARTINA JEDRIŠKO
 9. NEVEN MOHOROVIČIĆ
 10. DOMIJAN KRŠANAC
 11. VANJA TANCABEL
 12. LUKA JANJETIĆ
 13. ELIZABETA UHAČ
Skip to content