Obavijest o pokrenutom postupku prijma u službu Općine Lovran na određeno vrijeme

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Opatija, danas, 3. studenog 2023. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik u području komunalnog gospodarstva (1 izvršitelj, m/ž), na određeno radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao puni tekst oglasa u prilogu.

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom na poštu ili neposredno u pisarnicu Općine Lovran je 13. studeni. 2023. godine, uključujući i 13. studeni.

Dopunu prijave moguće je izvršiti samo zaključno do ovdje navedenog roka – 13. studeni 2023.godine.

Opis poslova radnog mjesta veg stručnogsuradnika u području komunalnog gospodarstva:

provodi upravni postupak radi izdavanja rješenja o spomeničkoj renti i komunalnoj naknadi i tom smislu skrbi o prikupljanju podataka nužnih za proširenje obuhvata i određivanje visine komunalne naknade, promjeni osnovnih podataka obveznika i naknade za uređenje voda uslijed promjene vlasništva ili korisnika nekretnine, donošenju privremenog rješenja o oslobađanju plaćanja komunalne naknade prema socijalnom statusu,
provodi postupak rješavanja po žalbi i brine o naplati novčanih sredstava s osnova spomeničke rente i komunalne naknade i u tom smislu priprema i prati postupke prisilne naplate,
priprema dokumentacije za prijave na natječaje nacionalnog i regionalnog obilježja,
prati propise iz djelokuga svog rada i sudjeluje u izradi općih akata iz tog područja,
priprema podatke, dokumente i informacije za potrebe ažuriranja KIS-a i GIS-a,
prikuplja potrebnu dokumentaciju od nadležnih tijela – uvjerenja, kopije katastarskog plana, ZJ izvadke i sl.,
radi na poslovima tehničkih izračuna i izrada tehničkih skica,
radi na poslovima jednostavne nabave za projektnu dokumentaciju i različite elaborate,
sudjeluje u postupcima vezano za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata,
izlazi na teren radi prikupljanja potrebnih podataka, provodi terenski izvid kod utvrđenja stanja građevina i u postupcima parcelacije zemljišta te kontrolira geodetske elaborate,
rad sa strankama,
obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjeka i Pročelnika.

Plaću službenika čini koeficijent složenosti poslova koji je za navedeno radno mjesto 2,6, uz  osnovicu za izračun plaće u iznosu od 455,51 EUR.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, informatičko testiranje i intervju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka, koja će ih razlikovati.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) – cijeli tekst,
Zakon o općem upravnom postupku(Narodne novine broj 47/09, 110/21)
Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17,  66/19)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara(Narodne novine broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Zakon o gradnji (Narodne novine broj153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj120/16, 114/22)
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (Narodne novine broj 25/18)
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine broj 112/18, 39/22)
Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/19, 128/22)
Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (Narodne novine broj 46/22)

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Općine Lovran, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, informatičko testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i informatičkom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

U nastavku donosimo još nekoliko informacija i uputa o natječajnom postupku:

Molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu. Manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko tvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Za sva pitanja možete nam se obratiti na e-mail: ili na broj 563-872. ​​​​​​​​

​​​​​​​​​OPĆINA LOVRAN

OGLAS za prijam u službu na određeno – VSS komunalne poslove

ISPRAVAK OGLASA za prijam u službu na određeno VSS komunalne-poslove

    Skip to content